1920-talet

 

1924

Avläsbar nummerinställningsapparat för helautomatiska telefonstationer. Filstorlek 190 KB. Vid helautomatiska telefonsystem användes oftast som nummerinställningsapparat, den s. k. fingerskivan. Med densamma utsändes till stationen en de olika siffrorna motsvarande impulsserie. I syfte att göra anropet bekvämare för abonnenten har en apparat konstruerats, där numret uppsättes i synliga siffror.

1925

Anteckningar om L. M. E:s tidigare telefontillverkningar Filstorlek 1,3 MB. Handlar om de tidigaste handmikrotelefonerna, fram till 1925.
Meddelande om automattelefonanläggning från L. M. Ericsson Filstorlek 45 KB. L. M. Ericsson har i dagarna avslutat kontrakt med Kungl. Telegrafstyrelsen om leverans av en ny helautomatisk station för Stockholm. Leveransen omfattar även allt material för samarbetet med de existerande manuella centralerna. Den nya anläggningen blir omedelbart utbyggd för 20,000 linjer.
Hemligt självväljaresystem med tryckknappsapparater Filstorlek 190 KB. För lokaltelefonanläggningar kan det, som tidigare framhållits i uppsatsen om de automatiska lokaltelefonväxlarna, under vissa förutsättningar vara mycket lämpligt att använda linjeväljaresystem. Förutsättningarna härför äro dels att anläggningarna skola vara av mindre omfattning såväl till linjeantal som utsträckning.
L. M. Ericssons kabelverk i Älvsjö Filstorlek 2,2 MB. År 1916 började ett av Allmänna Telefon A.-B. L. M. Ericssons dotterbolag, A.-B. Stockholmstelefon, planera för inrättandet av ett kabelverk, huvudsakligen avsett att fylla detta bolags stora behov av telefonkablar och telefonsnören. A.-B. Stockholmstelefon ägde nämligen vid denna tid det privata telefonnätet i Stockholm med omnejd, vilket stod under en mycket hastig expansion.
L. M. Ericssons vattentäta mikrofonkapsel Filstorlek 600 KB. I slutet av 1890-talet konstruerade L. M. Ericsson en vattentät kolkornsmikrofon, för vilken patent erhållits i de flesta länder. Konstruktionen var emellertid så gjord, att mikrofonens samtliga delar voro monterade direkt i den yttre dosan. Mikrofonen blev följaktligen vattentätt innesluten först i och med att mikrofondosan hopskruvades.
Sedermera utvecklades konstruktionen så, att mikrofonens samtliga delar monterades i en löstagbar kapsel.

1926

Lars Magnus Ericsson avliden Filstorlek 3,3 MB.
Allmänna Telefonaktiebolaget L. M. Ericssons utställning Filstorlek 800 KB. I firmans nya hus vid Kungsgatan, det s. k. Södra Kungstornet, hava lokaler blivit anordnade, såväl för huvudkontoret som för en utställning, och på hösten 1925 kunde inflyttning i dessa äga rum. Avsikten med denna utställning har varit att erhålla en fullt representativ samling prover från alla de tillverkningsgrenar, inom vilka bolaget arbetar.

1927

Fälttelefonväxel för summer- och induktoranrop Filstorlek 800 KB. Bland de fordringar som ställas på en fälttelefon växel, komma i främsta rummet: ringa vikt med hänsyn till transporten, ständig driftsberedskap, driftsäkerhet, enkel ersättning av vissa delar, resp. aggregat samt enkel expedition.
Här beskrives en ny fältttelefonväxel för summer- och induktoranrop med utbytbara linjeaggregat och med koppling utan snören.
Lokaltelefonanläggning med knapplinjeväljare Filstorlek 530 KB. Linjeväljare av här nedan beskrivna typ äro avsedda för lokaltelefonanläggningar med eller utan anknytning till telefoncentraler. I senare fallet kopplas apparaterna, förutom parallellt till de genomgående lokalledningarna, i serie till en eller flera genomgående stadslinjer.

1928

Om samtalsräknare Filstorlek 1,3 MB. Redan vid planerandet av den första telefonanläggningen uppstod frågan om förräntning och amortering av det i anläggningen nedlagda kapitalet. Närmast till hands låg naturligtvis, att de, som använde sig av anläggningen ifråga i första hand skulle vara de, som bestredo kostnaderna för densamma. Detta tillgick på samma sätt som nu, att innehavare av telefonapparater erlade en viss årlig avgift i form av apparathyra. Systemet visade sig fungera väl till att börja med, men allt eftersom telefonen blev mera uppskattad och därför även mera anlitad, krävde snart den ständigt växande telefontrafiken avsevärda utvidgningar av såväl nät som stationer.
Svenska Radioaktiebolaget Filstorlek 4,1 MB. Radiobolaget bildades i september 1919 av flera för radio intresserade svenska firmor för att verkställa undersökningar och experimentarbeten inom radioområdet. Emellertid utvecklades detta experimentarbete så småningom till fabrikation, vilken på grund av då rådande tryckta efterkrigstider icke lämnade gott ekonomiskt resultat.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Site functionality
Accept
Decline