lf_logo.png

Start Medlemskap Membership Beskrivningar Ericsson Review Galleri Filmer Historia Kgl.Telegrafstyrelsen 1800-talet 1900-1920 1920-1940 Länkar Styrelse & Stadgar Phonetiken Phonetiken i PDF Träffar Kontakta oss

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

1900-1920

1902

Telefonkiosker. Filstorlek 420 KB.
För att bereda allmänheten så bekväm tillgång som möjligt till Verkets telefonautomater utverkade Kongl. Telegrafstyrelsen år 1900 tillstånd af Öfverståthållareembetet i Stockholm att å offentliga platser inom hufvudstaden uppsätta särskilda, för telefonautomater afsedda kiosker.

Telegrafverkets telefonvexlar, typ SM Filstorlek 380 KB.
Som bekant användes på sådana stationer, där antalet ledningar ej öfverstiger 60, numera alltid proppvexlar af Typ Pd (Se Tekn. Bilagan N:r 8. 1897). För stationer, där ledningsantalet är större än 60, eller inom kort antages öfverstiga denna siffra, äro vexlarne SM afsedda.

Telegrafverkets telefonvexlar, typ PD10 Filstorlek 770 KB.
Redan år 1896 var i Teknisk Bilaga införd en beskrifning af äldre proppvexlar och år 1897 en beskrifning af typerna Pd 20, Pd 40 och Pd 60. Sedermera har Telegrafverkets verkstad förfärdigat en vexel Pd 10 för endast 10 abonnenter.

1903

Patentansökning armstöd Filstorlek 120 KB.
Två plattor äro ledbart förbundna, af hvilka den ena kan svängas nedåt till horisontalt läge, för att tjäna såsom stöd för armbågen, då man telefonerar.

Stockholms rikstelefonstation Filstorlek 2 MB.
Under telefoniens första skede, då anslutningen af abonnenter ännu var obetydlig, redde man sig med jemförelsevis enkla anordningar för expeditionen. Hvarje telefonist hade sitt eget vexelbord, upptagande 50 å 100 abonnenter, med förbindelseledningar borden emellan, för hvilka senares betjäning muntligen utvexlades erforderliga order.

1904

Ny anordning vid Verkets telefonapparater Filstorlek 340 KB.
Telegrafverkets telefonapparater äro, som bekant, försedda med en tryckknapp, med hvilken induktionsrullens sekundära lindning kan, under det man lyssnar, förbistängas och talljudet därigenom göras starkare. Vid långlinietelefonering är denna anordning isynnerhet af stort gagn.

1907

Om telegrafonen Filstorlek 1 MB.
Den Poulsenska telegrafonen har under årens lopp utförts på ett flertal olika sätt, och vi vilja här i korthet endast beskrifva de allra senaste utföringsformerna och den praktiska användning, dessa apparater nu fått. Hvad vi här anföra är hämtadt ur en uppsats af Ingenieur E Hytten, Köpenhamn, i Elektrotechn. Zeitschr. 1907.

1908

Skyltar. Filstorlek 930 KB.
Telegrafstyrelsen har bestämt, att vid nyanskaffning af skyltar endast sådana enligt vidstående afbildningar skola tillhandahållas af hvudförrådet.

1913

Telegraferingskramp. Filstorlek 930 KB.
Liksom allt enformigt arbete, vid vars utförande endast en ringa del av kroppens muskler kommer till användning, lätt kan leda till förslappning av de ansträngda partierna, så har även som följd av morsetelegrafering en sjukdom konstaterats, som går under namn av telegraferingskramp. Dess uppkomst sammanfaller med användandet av den vanliga morsenyckeln, fast några anmärkningsvärda fall ej framträdde, så länge expeditionen var jämförelsevis obetydlig.