lf_logo.png

Start Medlemskap Membership Beskrivningar Ericsson Review Galleri Filmer Historia Kgl.Telegrafstyrelsen 1800-talet 1900-1920 1920-1940 Länkar Styrelse & Stadgar Phonetiken Phonetiken i PDF Träffar Kontakta oss

Design: Lidforss

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

1800-talet

1896

Kristallbildningen uti Leclanches batterielement Filstorlek 26 KB.
Bland de egenskaper hos Leclanches element, hvilka göra detsamma, lämpligt till mikrofonbatteri, uppgifves vanligtvis det förhållandet, att någon lokal verksamhet ej förekommer uti elementet, när det står öppet, äfvensom att omsättning af elementet behöfver företagas endast hvarje halfår eller t. o. m. blott en gång om året, förutsatt att elementet, för hvar gång det begagnas, hålles slutet endast en kort stund.

Telefonvexel för 3 ledningar. Filstorlek 520 KB.
Telefonvexlar af den för mindre stationer vanliga typen kunna visserligen användas äfven der antalet af de ledningar, mellan hvilka vexling skall ega rum, inskränker sig till tre; men fullt ändamålsenliga äro de, åtminstone i vissa fall, icke.

Telegrafverkets ändstations-telefonapparater Filstorlek 950 KB.
Vid Telegrafverkets verkstad tillverkas 3 olika slag af ändstationsapparater: väggapparat, bordapparat och golfapparat. Som dessa Telegrafverkets apparater i flere afseenden skilja sig från andra verkstäders, lemnas här nedan en kortfattad redogörelse öfver desamma.

1898

Verksamheten vid Telegrafverkets verkstad under år 1898-99 Filstorlek 57 KB.
De under år 1898 vid telegrafverkets verkstad utförda arbetena hafva liksom under de föregående åren hufvudsakligen omfattat tillverkning och reparation af förnödenheter tillhörande telefonbranchen. De väsendtligaste levererade nytillverkningarne hafva utgjorts af ...

1899

Ny anknytningsvexel och treliniersvexel Filstorlek 1,5 MB.
Dessa tvenne apparater, utgångna frän Telegrafverkets verkstad, af hvilka anknytningsvexeln redan fått en afsevärd användning och treliniersvexeln i dagarne utsläpper, erbjuda intet nytt i princip, men väl i konstruktion.

Nya telefonapparater från Siemens Halske, Berlin. Filstorlek 500 KB.
Denna firma har nyligen utsläppt i marknaden en del nya telefonkonstruktioner, af hvilka några äro här afbildade i figg. 3-5. Fig. 3 framställer en bordsapparat i förening med linieväljare, bordsapparaten utrustad med mikrotelefon och signalinduktor.

Telefonautomater. Filstorlek 400 KB.
För att i vidsträcktaste mån bereda allmänheten tillfälle till lätt tillgänglig och billig telefonering har man flerstädes infört s. k. telefonautomater, d. v. s. telefonapparater, försedda med en särskild anordning, genom hvilken ett i apparaten inlagdt mynt vid sitt nedglidande i kassalådan åstadkommer vissa signaler, som kunna uppfattas af telefonisten å vexelstationen och utgöra kontroll af erlagd afgift.